A Neumann János Egyetem adatvédelmi nyilatkozata

1.Bevezetés

A Neumann János Egyetem (6000 Kecskemét, Izsáki út 10.), továbbiakban Adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintettet az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jele tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

2.Fogalmak

2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy közvetlenül, vagy közvetve azonosítható természetes személy

2.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat,- különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

2.3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilváníttatása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, ill. a kezelt adatok törlését kéri.

2.5. Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

2.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összegzése, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, Összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, képfelvétel készítése, fénykép, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( ujjlenyomat, tenyérlenyomat, íriszkép, DS minta) rögzítése.

2.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.8. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.9. Adat törlés: az adatok felismerhetetlené tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.10. Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

2.11. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

2.12. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.13. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamit az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.14. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely szerződés alapján- beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- az adatok feldolgozását végzi.

2.15. Harmadik személy: olyan természetes, vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy ami nem azonos az érintett szervezettel, az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval.

2.16. Adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg. Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy arról információt adhasson az érintetteknek, valamint, hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.

3. Az adatkezelés célja

3.1. A kezelést az Egyetem, mint adatkezelő a lovas oktatás és táboroztatás megszervezése és lebonyolítása, valamint a lovasokkal való kapcsolattartás céljából végzi. Adatai kezelésének további célja az időszakos tájékoztatás a Lovrda aktuális programjairól, rendezvényeiről és más a Lovardával kapcsolatos lényeges információkról.

3.2. Továbbá az adatkezelést az Egyetem, mint adatkezelő a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszüntetése kapcsán teljesítendő adóhatósági bejelentés, adóbevallási kötelezettség teljesítése, társadalombiztosításhoz kapcsolódó adatkezelési, ellátási kötelezettségek, a munkavállaló felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése céljából végzi.

3.3. Az önkéntesként jelentkezőkkel az önkéntességet megalapozó jogviszony létrehozása, a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt nyilvántartás vezetése.

4. Az adatkezelés során alkalmazott adatvédelmi alapelvek

Az adatkezelő az érintett személy adatainak kezelése során az Általános adatvédelmi rendeletben foglalt alapelveknek megfelelően jár el, így az adatkezelési tevékenysége során biztosítja az adatkezelés

a.jogszerűségét
b.célhoz kötöttségét
c.adattakarékosságát
d.pontosságát
e.korlátozott tárolhatóságát
f.bizalmas jellegét
g.elszámoltathatóságát

A Személyes Adatok kezelésének jogalapja minden esetben az Ön az adott nyilatkozatban adott írásbeli hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. Ön kérelmezheti az Egyetemtől, hogy adjon tájékoztatását Személyes Adatok kezeléséről, kérheti Személyes Adatainak helyesbítését, valamint kérheti Személyes Adatainak törlését vagy zárolását.

5. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok - az érintett személyes adatát tartalmazó dokumentum típusától függően - az alábbiak lehetnek:

a.név
b. lakcím
c. adóazonosító szám
d. születési dátum
e. munkabér összege
f. fizetési számlaszám
g. beosztás
h. fénykép, videó felvétel
i. e-mail cím
j. telefonszám
k. személyi igazolvány szám
l. egyéb személyes okmányok ( TAJ szám, lakcímkártya szám )

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. Az adatkezelő a személyes adatokat a szakmai és pénzügyi beszámoló Adatkezelő általi jóváhagyásától számított 10 évig kezeli.

6.2. A táborozáshoz rögzített Személyes Adatok kezelése a Tábor záró napjáig tart. Amennyiben Ön külön hozzájárul ahhoz, hogy az Egyetem a Személyes Adatait reklámhírlevelek küldése céljából is kezelje, az elérhetőségekre vonatkozó adatokat az Egyetem a Tábor utolsó napjától számított 2 évig kezeli.

6.3. A lovasoktatásnál rögzített Személyes Adatok kezelése a szolgáltatás igénybe vételének idejéig tart.

6.4. Az Adatkezelő a közérdekű önkéntesi tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 14. § (2) bekezdés alapján az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig megőrzi.

7. Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

7.1. Az adatkezelő a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli és tárolja. A személyes adatok kezelése, feldolgozása és nyilvántartása során az Adatkezelő által igénybe vett és alkalmazott valamennyi elektronikus és papír alapú adat-nyilvántartási rendszer kizárólag az adatkezelésre jogosult személyek számára hozzáférhető. Ezen személyek: Rektor, Gazdasági Igazgató, Dékán, könyvelés, ill. az Egyetem azon munkatársai, akik az adott feladat megoldásában tevékenykednek.

7.2. Az adatkezelő az adatkezelési tevékenység során valamennyi szükséges intézkedést megtesz. ill. valamennyi, az esetleges felmerülő kockázatok minimalizálása céljából elengedhetetlen technikai, szervezeti, szervezési és egyéb műszaki feltétellel rendelkezik, hogy a kezelt személyes adatok ne lehessenek jogellenes nyilvánosságra hozatal, jogosulatlan adattovábbítás, hozzáférés, módosítás vagy megsemmisülés tárgyai.

7.3. A rögzített Személyes Adatokat az Egyetem a székhelyén kezeli, sérthetetlensége és titkossága teljes körűen biztosított.

7.4. A megadott Személyes Adatokkal kapcsolatban az Egyetemet harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez.

8. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

8.1. Kérésére az Egyetem tájékoztatást nyújt az Ön Személyes Adatairól, a forrásokról, ahonnan az adatokat beszerezte, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról.

8.2. Amennyiben a Személyes Adatok védelmére tett erőfeszítések ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli Személyes Adatait, kérésére az Egyetemt tájékoztatja Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.

8.3. Kérheti az Egyetemtől a Személyes Adatainak törlését. A Személyes Adatokat törlés helyett az Egyetem zárolja, ha Ön ezt kéri, és az Egyetem úgy véli, hogy az ilyen adatok zárolhatóak az adatkezelés fenti célja és az Ön által előadott indokok alapján, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

8.4. Amennyiben az Egyetem elutasítja az Ön kijavításra, zárolásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban tájékoztatja Önt arról, hogy miért nem tudta teljesíteni a kérését, és tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségekről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

8.5. Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy a Személyes Adatainak kezelését az Egyetem szüntesse meg, és a Személyes Adatait törölje. Ha tiltakozik a Személyes Adatának kezelése ellen, az Egyetem 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

8.6. Amennyiben az Egyetem úgy találja, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntet, az érintett Személyes Adatokat zárolja. Ha nem ért egyet az Egyetem döntésével, vagy ha az Egyetem nem tesz eleget a fenti 15 napos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

8.7. Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Egyetem adatkezelése nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 1 391 1400 Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a hatóság honlapján: http://naih.hu/